Ασφάλεια αερολιμένων

1. Η διεύθυνση αερολιμένα οφείλει να κατοχυρώνει την ασφαλή λειτουργιά του αερολιμένα.

2. Ιδίως οφείλει η διεύθυνση αερολιμένα να διασφαλίζει ότι -

(α) τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι χώροι του αεροδρόμιου κατασκευάζονται, διαμορφώνονται και διατηρούνται με τρόπο που εγγυάται την αναγκαία οικοδομική και τεχνική ασφάλεια και την ορθή εκτέλεση των προσωπικών μέτρων ασφάλειας και προστασίας, καθώς και τον έλεγχο των μη γενικά προσιτών περιοχών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συσκευές έλεγχου επιβατών και φερομένων από τους επιβάτες αντικειμένων, καθώς και τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι συσκευές ελέγχου παραδιδόμενων αποσκευών, φορτίου και εφοδίων,

(β) οι παραδιδόμενες αποσκευές, το φορτίο και τα εφόδια μεταφέρονται και αποθηκεύονται ασφαλώς,

(γ) οι μη γενικώς προσιτές περιοχές και εγκαταστάσεις προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις και η πρόσβαση σε περιοχές και εγκαταστάσεις, που είναι ευαίσθητες από απόψεως ασφάλειας, επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα,

(δ) αεροσκάφη που είναι πιθανά αντικείμενα βομβιστικών ή άλλων απειλών ή μεταφέρουν νομίμως επικίνδυνο φορτίο, φυλάσσονται σε ασφαλείς χώρους, εφόσον προς τούτο δεν είναι υπεύθυνος ο αερομεταφορέας,

(ε) κατά την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας προσφέρεται από όλο το προσωπικό του αεροδρόμιου πλήρης συνεργασία.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στους παρόχους υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

4. Ο σχετικές διατάξεις των παραρτημάτων της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, κανονισμοί και οι κανόνες λειτουργίας και χρήσεως του εκάστου αερολιμένα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εκτελέσεως των παραγράφων 1, 2 και 3.