Διακινδύνευση ασφαλείας αεροσκάφους εν πτήσει

Όποιος παρανόμως και εκ προθέσεως-

(α) προβαίνει σε πράξη βίας εναντίον προσώπου επί αεροσκάφους εν πτήσει, αν η πράξη αυτή είναι πιθανό να διακινδυνεύει την ασφάλεια του αεροσκάφους αυτού, ή

(β) καταστρέφει αεροσκάφος εν λειτουργία, ή

(γ) προξενεί ζημία σε αεροσκάφος εν λειτουργία, η οποία το καθιστά ανίκανο προς πτήση ή είναι πιθανόν να διακινδυνεύει την ασφάλειά του κατά την πτήση, ή

(δ) τοποθετεί ή προκαλεί με οποιοδήποτε τρόπο την τοποθέτηση επί αεροσκάφους εν λειτουργία συσκευής ή ουσίας η οποία είναι πιθανόν να καταστρέψει το αεροσκάφος αυτό, ή να του προξενήσει ζημία που το καθιστά ανίκανο προς πτήση, ή του προξενειί ζημία που είναι πιθανόν να διακινδυνεύει την ασφάλεια του εν πτήσει, ή

(ε) καταστρέφει ή προξενεί ζημία σε εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες αεροναυτιλίας ή παρεμβαίνει στην λειτουργία τους, αν οποιαδήποτε τέτοια πράξη είναι πιθανόν να διακινδυνεύει την ασφάλεια αεροσκάφους εν πτήσει, ή

(στ) διαβιβάζει πληροφορίες που είναι εν γνώσει του εσφαλμένες, διακινδυνεύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια αεροσκάφους εν πτήσει,

τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.