Αμοιβαιότητα

1. Οι υποχρεώσεις του πωλητή συστημάτων κατά τα άρθρα 165 (νομική ικανότητα πωλητή συστημάτων) και 168 (συμμετοχή) εώς και 173 (διάθεση πληροφοριών) δεν ισχύουν έναντι μητρικού αερομεταφορέα αλλοδαπού κράτους, που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, στο μετρό που το δικό του ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, το όποιο βρίσκεται εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, δεν παρέχει σε Κυπριακούς ή κοινοτικούς αερομεταφορείς ή αερομεταφορείς του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταχείριση ισοδύναμη με την παρεχομένη κατά το παρόν κεφάλαιο και τα διατάγματα του Υπουργού που εκδίδονται συμφώνα με το άρθρο 154 (δυνητικές εξαιρέσεις) παράγραφος 1.

2. Οι υποχρεώσεις των μητρικών ή συμμετοχών αερομεταφορέων κατά τα άρθρα 167 (ανταγωνισμός μεταξύ ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων), 168 (συμμετοχή) και 175 (περιορισμοί μητρικού αερομεταφορέα) δεν ισχύουν έναντι ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων που ελέγχεται από αερομεταφορέα ενός ή περισσότερων τρίτων κρατών, στο μετρό που, εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, δεν παρέχεται στους μητρικούς ή συμμέτοχους αερομεταφορείς μεταχείριση ισοδύναμη με την παρεχομένη κατά το παρόν κεφάλαιο και τα διατάγματα του Υπουργού που εκδίδονται συμφώνα με το άρθρο 154 (δυνητικές εξαιρέσεις) παράγραφος 1.

3. Ο πωλητής συστημάτων ή ο αερομεταφορέας που προτίθεται να επικαλεσθεί τις παραγράφους 1 η 2 οφείλει να ενημερώσει τον Υπουργό για τις προθέσεις και τους λογούς του δεκατέσσερις τουλάχιστον ήμερες πριν προβεί στην ενέργεια αυτή. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος πωλητής συστημάτων ή ο αερομεταφορέας, ο Υπουργός μπορεί να εγκρίνει παρέκκλιση από την προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών.

4. Ο Υπουργός, μόλις ενημερωθεί, κρίνει αμελλητί κατά πόσον γίνονται όντως διακρίσεις, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2. Αν διαπιστώσει ότι όντως γίνονται, ο Υπουργός πληροφορεί σχετικά όλους τους ενδιαφερομένους πωλητές συστημάτων ή αερομεταφορείς στην Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο. Αν δεν γίνονται διακρίσεις, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, ο Υπουργός πληροφορεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο πωλητή συστημάτων ή αερομεταφορέα.