Αποζημίωση επί αρνήσεως επιβιβάσεως

1. Ανεξάρτητα από την επιλογή του επιβάτη κατά το άρθρο 139 (επιλογές του επιβάτη), ο αερομεταφορέας, αμέσως μετά την άρνηση επιβιβάσεως, καταβάλλει, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ελάχιστη αποζημίωση ύψους –

- 100 λιρών για πτήσεις μέχρι 3.000 χιλιομέτρων,

- 200 λιρών για πτήσεις άνω των 3.000 χιλιομέτρων,

λαμβάνοντας υπ’ όψη τον τελικό προορισμό που αναγράφεται στο εισιτήριο. Ο Υπουργός μπορεί με διάταγμα να αυξομειώνει τα ανωτέρω πόσα, συμμορφωνόμενος προς την διεθνή πρακτική.

2. Όταν ο αερομεταφορέας προσφέρει αναδρομολόγηση μέχρι τον τελικό προορισμό με μιαν άλλη πτήση, της οποίας ο χρόνος αφίξεως δεν υπερβαίνει τον χρόνο αφίξεως της πτήσεως που είχε κρατηθεί αρχικά, κατά περισσότερο από δυο ώρες για πτήσεις μέχρι 3.500 χιλιομέτρων, και περισσότερο από τέσσερις ώρες για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων, ή κατά την παράγραφο 1 καταβαλλόμενη αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%.

3. Το ποσό της αποζημιώσεως μπορεί να περιορίζεται στην τιμή του εισιτήριου σχετικά με τον τελικό προορισμό.

4. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά ή, εφόσον συμφωνεί ο επιβάτης, σε ταξιδιωτικά κουπόνια ή/και κουπόνια για άλλες υπηρεσίες.

5. Αν επιβάτης υπερκρατημένης πτήσεως δέχεται να ταξιδέψει σε θέση κατώτερη από την αναφερόμενη στο εισιτήριο που αγόρασε, δικαιούται να του επιστραφεί η διαφορά τιμής.

6. Οι αποστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μετρώνται με την μέθοδο της αποστάσεως μεγίστου κύκλου (απόσταση ορθοδρομίας).