Διαδικασία επί παραβάσεων

1. Κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως, ο Υπουργός κινεί την διαδικασία για τον τερματισμό της παραβάσεως διατάξεως του παρόντος κεφαλαίου.

2. Νομιμοποιούνται να προβούν σε καταγγελία τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επικαλούνται έννομο συμφέρον.