Περιορισμοί μητρικού αερομεταφορέα

1. Ο μητρικός αερομεταφορέας δεν συνδέει άμεσα ή έμμεσα την χρήση από ένα συνδρομητή ενός συγκεκριμένου ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων με την είσπραξη προμηθείας ή με άλλο κίνητρο ή αντικίνητρο για την πώληση προϊόντων αεροπορικής μεταφοράς διαθέσιμων στις πτήσεις του.

2. Ο μητρικός αερομεταφορέας δεν απαιτεί, άμεσα ή έμμεσα, την χρήση ενός συγκεκριμένου ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων από ένα συνδρομητή για την πώληση ή έκδοση εισιτήριων για προϊόντα αεροπορικής μεταφοράς παρεχόμενα άμεσα ή έμμεσα από τον ίδιον.

3. Οι όροι τους όποιους μπορεί να επιβάλλει ο αερομεταφορέας σε ταξιδιωτικό πράκτορα όταν τον εξουσιοδοτεί να πωλεί και να εκδίδει εισιτήρια για τα δικά του προϊόντα αεροπορικής μεταφοράς δεν θιγούν τις παραγράφους 1 και 2.