Συμπεριφορά ζημιωθέντος

Η συμπεριφορά του ζημιωθέντος ή προστεθέντος από αυτόν μπορεί στην συγκεκριμένη περίπτωση να επιφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 20 της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999, μερική ή ολική απαλλαγή του αερομεταφορέα από την αστική ευθύνη του.