Παρεκκλίνουσες ρήτρες

1. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 236 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβάτη), 236 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση), 237 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για αποσκευές), συμβατική ρήτρα, η οποία –

(α) απαλλάσσει τον αερομεταφορέα ή τους προστηθέντες από αυτόν, ή

(β) ορίζει κατώτερο όριο αποζημιώσεως από το προβλεπόμενο στην διεθνή σύμβαση του Μόντρεαλ 1999, ή

(γ) τροποποιεί τους κανόνες που διέπουν το βάρος της αποδείξεως,

είναι άκυρη. Η ακυρότητα της εν λέγω ρήτρας δεν επιφέρει την ακυρότητα της συμβάσεως μεταφοράς, η οποία εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Συμβατική ρήτρα, η οποία ορίζει ανώτερο όριο αποζημιώσεως από το προβλεπόμενο στη διεθνή σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 ή προβλέπει απεριόριστη ευθύνη του αερομεταφορέα, είναι έγκυρη.