Επιλογές επιβάτη

Σε περίπτωση αρνήσεως επιβιβάσεως ο επιβάτης δικαιούται να επιλέξει μεταξύ:

- της επιστροφής χωρίς κυρώσεις της αξίας του εισιτήριου για το τμήμα του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε,

- της ταχύτερης δυνατής αναδρομολογήσεως προς τον τελικό του προορισμό,

- της μεταγενέστερης αναδρομολογήσεως κατά την προτίμηση του επιβάτη.