Μη παροχή πληροφορίας

Αν μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων δεν παρέχει την ζητούμενη πληροφορία εντός της ταχθείσας προθεσμίας ή παρέχει ελλιπή πληροφορία, ο Υπουργός με απόφαση του αξιώνει την παροχή της πληροφορίας. Η απόφαση του Υπουργού καθορίζει ποια πληροφορία απαιτείται, τάσσει εύλογη προθεσμία όντος της οποίας πρέπει αυτή να παρασχεθεί, και αναφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 184 (πρόστιμο) παράγραφος 1, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια.