Συντονισμός αερολιμένα

1. Ένας αερολιμένας μπορεί να χαρακτηρισθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής ως συντονισμένος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας και της μη διακρίσεως.

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες -

(α) αερομεταφορείς που εκτελούν περισσότερα από τα μισά δρομολόγια ενός αερολιμένα η/και η διεύθυνση του αεροδρομίου θεωρούν ότι η χωρητικότητα είναι ανεπαρκής για τα εκτελούμενα ή προγραμματισμένα δρομολόγια σε ορισμένες περιόδους ή

(β) νεοεισερχόμενοι αερομεταφορείς συναντούν σοβαρά προβλήματα κατά την εξασφάλιση χρονοθυρίδων ή

(γ) η αρμόδια αρχή το θεωρεί αναγκαίο,

η αρμόδια αρχή διεξάγει το συντομότερο δυνατόν διεξοδική ανάλυση της χωρητικότητας του αερολιμένα, ακολουθώντας γενικά αναγνωρισμένες μεθόδους, με σκοπό να προσδιορισθούν οι βραχυπρόθεσμες δυνατότητες αυξήσεως της χωρητικότητας μέσω αλλαγών στις υποδομές ή στον τρόπο λειτουργίας και να προσδιορισθεί το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Η ανάλυση αυτή ενημερώνεται περιοδικά. Τόσο η ανάλυση όσο και η μέθοδος στην οποία αυτή βασίζεται τίθενται στην διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών.

3. Αν, ύστερα από διαβουλεύσεις με τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν συστηματικά τον αερολιμένα, τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, την διεύθυνση του αερολιμένα, την υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους επιβάτες, εφόσον υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, η ανάλυση δεν δείξει ότι υπάρχουν δυνατότητες για βραχυπρόθεσμη επίλυση των σοβαρών προβλημάτων, η αρμόδια αρχή χαρακτηρίζει τον αερολιμένα ως πλήρως συντονισμένο για τις περιόδους κατά τις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα χωρητικότητας.

4. Αν ένας αερολιμένας, που έχει χαρακτηρισθεί ως πλήρως συντονισμένος, αποκτήσει χωρητικότητα επαρκή για την εξυπηρέτηση των εκτελούμενων ή προγραμματισμένων δρομολογίων, αποχαρακτηρίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.