Χωρητικότητα αερολιμένα

1. Σε αερολιμένες, όπου γίνεται κατανομή χρονοθυρίδων, η διεύθυνση του αερολιμένα προσδιορίζει δυο φορές το έτος, ακλουθώντας γενικά αναγνωρισμένες μεθόδους, την διαθέσιμη χωρητικότητα για κατανομή χρονοθυρίδων, σε συνεργασία με εκπροσώπους της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τις τελωνειακές αρχές, την υπηρεσία ελέγχου ταξιδιωτικών εγγράφων και τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν το αερολιμένα ή/και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, καθώς και τον συντονιστή του αερολιμένα.

Οι ανωτέρω ενέργειες βασίζονται σε αντικειμενική ανάλυση των δυνατοτήτων εξυπηρετήσεως της εναέριας κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπ’ οψη τις διάφορες μορφές κυκλοφορίας στον εν λόγω αερολιμένα.

Τα πορίσματα των ενεργειών αυτών ανακοινώνονται στον συντονιστή του αερολιμένα εγκαίρως, πριν γίνει η αρχική κατανομή χρονοθυρίδων, για να χρησιμοποιηθούν στις διασκέψεις καθορισμού δρομολογίων.

2. Η παράγραφος 1 μπορεί να εφαρμόζεται σε αερολιμένες χαρακτηρισμένους ως συντονισμένους κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 (συντονισμός αερολιμένα).