Αναπροσαρμογή τελών

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 48 (συσχέτιση με κόστος), στο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα μπορεί, στο πλαίσιο του άρθρου 46 (τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό χώρο), να λαμβάνει υπ’όψη τις εξωτερικές περιβαλλοντολογικές δαπάνες οι οποίες οφείλονται στην εναέρια κυκλοφορία και να αναπροσαρμόζει τα τέλη ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες διαχειρίσεως των διευκολύνσεων του αερολιμένα ή τις διακυμάνσεις στην ζήτηση και χρήση του αερολιμένα σε μια δεδομένη περίοδο.

2. Η κατά την παράγραφο 1 αναπροσαρμογή τελών δεν μπορεί να έχει ως στόχο την δημιουργία συμπληρωματικών εσόδων για τον αερολιμένα.

3. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, μπορεί επίσης, στο πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής -

(α) να λαμβάνει υπ’όψη το σύνολο ή μέρος του εισοδήματός του που δεν προέρχεται από τα τέλη αερολιμένα όταν καθορίζει το συνολικό ύψος των τελών αερολιμένα,

(β) να παραχωρεί εκπτώσεις χωρίς να παραβαίνει τις διατάξεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 και του 1999.

2. Οι αναπροσαρμογές των τελών αερολιμένα εφαρμόζονται με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις.