Διαφάνεια

1. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, στο πλαίσιο του άρθρου 46 (Τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο), μεριμνά ώστε κάθε φορά που πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 51 (Διαβουλεύσεις) να παρέχει σε κάθε χρήστη του αερολιμένα ή στους εκπροσώπους του ή στις ενώσεις χρηστών του αερολιμένα πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό του ύψους των τελών αερολιμένα και/ή του συστήματος χρέωσης. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) σαφή απαρίθμηση των διαφόρων υπηρεσιών και υποδομών που παρέχονται από τον αερολιμένα εις αντάλλαγμα των επιβαλλόμενων τελών,

(β) τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιεί το διοικητικό όργανο του αερολιμένα,

(γ) το ποσό κάθε κατηγορίας τελών που εισπράττονται στον αερολιμένα και το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτά,

(δ) τις προβλέψεις της καταστάσεως του αερολιμένα σχετικά με τα τέλη, την ανάπτυξη της κυκλοφορίας  και τυχόν προταθείσες επενδύσεις,

(ε) γενική διάρθρωση του κόστους του αερολιμένα σε σχέση με τις καλυπτόμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αερολιμενικά τέλη,

(στ) στοιχεία για οποιαδήποτε χρηματοδότηση από δημόσιες αρχές όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αερολιμενικά τέλη,

(ζ) την πραγματική χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού του αερολιμένα για μια συγκεκριμένη περίοδο, και

(η) την προβλεπόμενη έκβαση οποιωνδήποτε προτεινόμενων μείζονων επενδύσεων ως προς τα αποτελέσματα που έχουν για τη χωρητικότητα του αερολιμένα.

2. Οι χρήστες του αερολιμένα κοινοποιούν στον Φορέα Διαχείρισης του Αερολιμένα πριν από οποιαδήποτε διαβούλευση τα εξής ιδίως στοιχεία:

(α) προβλέψεις για την κυκλοφορίας τους,

(β) προβλέψεις για τη σύνθεση και την προβλεπόμενη χρήση του στόλου τους,

(γ) τα σχέδια αναπτύξεώς τους στον αερολιμένα, και

(δ) τις ανάγκες τους στον εν λόγω αερολιμένα.

3. Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται εμπιστευτικές ή οικονομικώς ευαίσθητες και αντιμετωπίζονται αναλόγως .

4. Στην περίπτωση που ο Φορέας Διαχείρισης είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.