Διαβουλεύσεις

51.-1. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα πραγματοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις με τους χρήστες του αερολιμένα ή τους αντίστοιχους εκπροσώπους ή  με την ένωση τους για τη λειτουργία του συστήματος αερολιμενικών τελών, το ύψος των τελών αερολιμένα και, ανάλογα με την περίπτωση, την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

2. Οι διαβουλεύσεις της παραγράφου 1 πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια φορά το έτος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά κατά την προηγούμενη διαβούλευση.

3. Στην περίπτωση που υπάρχει πολυετής συμφωνία μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα και των χρηστών του αερολιμένα η διαβούλευση πραγματοποιείται, όπως προβλέπεται στη συμφωνία.

4. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, προτού λάβει απόφαση για τυχόν μεταβολές του συστήματος χρέωσης αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους πραγματοποιεί με τους χρήστες του αερολιμένα διαβουλεύσεις για τις προτεινόμενες μεταβολές και λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις τους.

5. Οι μεταβολές του συστήματος χρέωσης αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους πραγματοποιούνται, όποτε είναι δυνατόν, με συμφωνία του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα με τους χρήστες του αερολιμένα.

6. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα αιτιολογεί την απόφασή του σε σχέση με τις απόψεις των χρηστών του αερολιμένα σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συμφωνία με του χρήστες για τις προτεινόμενες μεταβολές.

7. Για το σκοπό της παραγράφου 5, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του συστήματος αερολιμενικών τελών ή του ύψους του στους χρήστες του αερολιμένα καθώς και την αιτιολόγηση των προτεινόμενων μεταβολών το αργότερο τέσσερις μήνες πριν την έναρξη ισχύος των τελών, εκτός αν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις που πρέπει να αιτιολογούνται στους χρήστες.

8. Σε κάθε περίπτωση και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 4,5,6 και 7, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα δημοσιεύει την απόφαση του ή τις εισηγήσεις του για μεταβολή του συστήματος αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη της ισχύος τους.