Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών

52.-1. Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών αποτελεί το φορέα εποπτείας και εφαρμογής του Δέκατου Κεφαλαίου.

2. Τα μέλη που απαρτίζουν την Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού.

3.(α) Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών λειτουργεί ανεξάρτητα και πρέπει να υπάρχει νομικός διαχωρισμός αυτής από το Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ή τους Αερομεταφορείς.

(β) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία διατηρεί την κυριότητα των Αερολιμένων, του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ή των Αερομεταφορέων ή τον έλεγχο του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ή των Αερομεταφορέων οι λειτουργίες που αφορούν αυτή την κυριότητα ή αυτό τον έλεγχο δεν ανατίθενται στην Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών.

4. Σε περίπτωση διαφωνίας επί απόφασης σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη που λαμβάνει ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, οι χρήστες του αερολιμένα και/ή ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα δύνανται να προσφύγουν στην Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών, η οποία εξετάζει την αιτιολόγηση της τροποποίησης του συστήματος χρέωσης αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους.

5. Η τροποποίηση του συστήματος χρέωσης αερολιμενικών τελών και/ή του ύψους τους δεν τίθεται σε ισχύ, προτού εξεταστεί από την Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών, στην περίπτωση που υποβληθεί προσφυγή σ’ αυτήν.

6. Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών δύναται να αναθέσει τη δική της εποπτική και πλήρη ευθύνη για υλοποίηση του Δέκατου Κεφαλαίου σε άλλες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές υπό την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση του έργου της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών διενεργείται υπό τις ίδιες προδιαγραφές.

7. Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών ασκεί τις αρμοδιότητές της με αμεροληψία και διαφάνεια.

8. Όταν η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών διαπιστώσει ότι οι χρήστες του αερολιμένα και/ή ο Φορέας Διαχείρισης του Αερολιμένα ενεργούν κατά παράβαση του Δέκατου Κεφαλαίου του Νόμου ή ενεργούν κατά παράβαση των αποφάσεών της δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 245 και 246.

9. Η συγκρότηση, η λειτουργία της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών καθώς επίσης η διαδικασία της αναφερόμενης στην παράγραφο 4 προσφυγής καθώς και τυχόν καταβλητέα για σκοπούς της προσφυγής τέλη, καθορίζονται με Κανονισμούς.