Νέες Υποδομές και Ποιοτικά Πρότυπα

53.-1. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα διαβουλεύεται με τους χρήστες του αερολιμένα πριν την οριστικοποίηση των σχεδίων για νέα έργα υποδομών.

2. Για τη διασφάλιση ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των αερολιμένων, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα και οι χρήστες του αερολιμένα ή οι αντίστοιχοι εκπρόσωποί τους ή αντίστοιχη ένωση τους διαπραγματεύονται για τη σύναψη συμφωνίας, όσον αφορά το επίπεδο υπηρεσιών αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους αερολιμένες.

3. Οι διαπραγματεύσεις της παραγράφου 2 για την ποιότητα των υπηρεσιών δύνανται να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 51 (Διαβουλεύσεις).

4. Οι συμφωνίες για το επίπεδο υπηρεσιών της παραγράφου 2 καθορίζουν το επίπεδο υπηρεσιών το οποίο πρέπει να παρέχει ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένων, σε συνάρτηση με το πραγματικό σύστημα χρέωσης και/ή το επίπεδο τελών αερολιμένα καθώς και το επίπεδο υπηρεσιών που δικαιούνται οι χρήστες του αερολιμένα έναντι των αερολιμενικών τελών.