Διαβουλεύσεις

1. Στο πλαίσιο του άρθρου 46 (τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο), πριν την μεταβολή της διαρθρώσεως ή του ύψους των τελών αερολιμένα, δίνεται ευκαιρία στους χρήστες του αερολιμένα να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα σε εύλογο χρόνο.

2. Δύο τουλάχιστον μήνες πριν τεθεί σε ισχύ μεταβολή του συστήματος ή του επιπέδου των τελών, η διεύθυνση του αερολιμένα ειδοποιεί τους χρήστες του αερολιμένα.

3. Σε περίπτωση διαφωνίας με την ληφθείσα απόφαση, οι χρήστες του αερολιμένα μπορούν να ζητήσουν δεύτερη διαβούλευση εντός δεκαπέντε ημερών από την κατά την παράγραφο 2 ειδοποίηση, η οποία πρέπει να περατωθεί πριν την λήξη του διμήνου.