Διαφάνεια

1. Η διεύθυνση του αερολιμένα, στο πλαίσιο του άρθρου 46 (τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο), κοινοποιεί σε κάθε χρήστη του αερολιμένα τα στοιχεία που χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό του ύψους των τελών αερολιμένα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα εξής :

(α) σαφή απαρίθμηση των διάφορων υπηρεσιών που παρέχονται από τον αερολιμένα εις αντάλλαγμα των επιβαλλόμενων τελών, και

(β) την μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιεί το διοικητικό όργανο του αερολιμένα.

2. Η διεύθυνση του αερολιμένα παρέχει στους χρήστες του αερολιμένα ή στις οργανώσεις που τους αντιπροσωπεύουν τα εξής ιδίως στοιχεία:

(α) το ποσό κάθε κατηγορίας τελών που εισπράττονται στον αερολιμένα,

(β) τον συνολικό αριθμό απασχολουμένων σε κάθε υπηρεσία για την οποία εισπράττονται τέλη,

(γ) τις προβλέψεις της καταστάσεως του αερολιμένα σχετικά με τα τέλη, την ανάπτυξη της κυκλοφορίας και τυχόν προταθείσες επενδύσεις.

3. Οι χρήστες του αερολιμένα κοινοποιούν στην διεύθυνση του αερολιμένα τα εξής ιδίως στοιχεία:

(α) προβλέψεις για την κυκλοφορία τους,

(β) προβλέψεις για την σύνθεση του στόλου τους,

(γ) τα σχέδια αναπτύξεώς τους στον αερολιμένα,

(δ) τις ανάγκες τους στον εν λόγω αερολιμένα.