Δυνητικές απαλλαγές

Ο Υπουργός μπορεί να χορηγεί απαλλαγές από την χρονική περίοδο των εικοσιπέντε ετών που προβλέπεται στο άρθρο 203 (αεροπλάνα με αναλόγια παρακάμψεως μικρότερη του δυο) παράγραφος 1 (β), μέχρι μέγιστη συνολική διάρκεια τριών ετών για αεροπλάνα σχετικά με τα όποια ένας αερομεταφορέας καταδεικνύει ότι αλλιώς η εξέλιξη της επιχειρήσεως του θα επηρεαζόταν δυσμενώς σε δυσανάλογο βαθμό.