Κρατική ρύθμιση και εποπτεία

1. Εντός των ορίων και υπό τους όρους του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο -

(α) θεσπίζει με κανονισμό κανόνες εναέριας κυκλοφορίας,

(β) με κανονισμό εκδίδει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί εξαιρέσεις από τους κανόνες αυτούς, όπου το επιτρέπει ο νόμος,

(γ) εκδίδει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί άλλες κανονιστικές ή ατομικές πράξεις συμφώνα και στα όρια εξουσιοδοτήσεων του παρόντος Νόμου.

2. Εντός των ορίων και υπό τους όρους του παρόντος Νόμου και των κανονισμών, ο Υπουργός -

(α) εκδίδει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί κανονιστικές και ατομικές πράξεις με αντικείμενο την πολιτική αεροπορία, σύμφωνα και στα όρια εξουσιοδοτήσεων του παρόντος Νόμου,

(β) ασκεί την εποπτεία εκτελέσεως της αεροπορικής νομοθεσίας,

(γ) επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας,

(δ) ασκεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τις ιδιαίτερες εξουσίες τις οποίες του παρέχει ο νόμος.

3. Εντός των ορίων και υπό τους όρους του παρόντος Νόμου, των κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου και των διαταγμάτων και αποφάσεων του Υπουργού, η αρμόδια αρχή –

(α) ελέγχει την συμμόρφωση προς τους κανόνες, διαταγές, απαγορεύσεις και όρους διοικητικών πράξεων με αντικείμενο την πολιτική αεροπορία,

(β) ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες τις οποίες του παρέχει ο νόμος,

(γ) λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Νόμο διοικητικά μέτρα,

(δ) παρέχει τις αναγκαίες αεροναυτιλιακές υπηρεσίες προς αεροσκάφη που κατευθύνονται προς τον Κυπριακό εναέριο χώρο, ίπτανται εντός αυτού ή απογειώνονται ή προσγειώνονται εντός της Δημοκρατίας ή της Περιοχής Πληροφορίας (FIR) Λευκωσίας

4. Προς άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ο Υπουργός με απόφαση ή η αρμόδια αρχή δύναται οποτεδήποτε να εντέλλεται την επιθεώρηση, έρευνα και έλεγχο αεροσκαφών και αεροδρομίων, όλων των χώρων και όλων των σχετικών με την λειτουργία τους εγγράφων. Η διενέργεια έρευνας σε κατοικία παρά την άρνηση του θιγομένου επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα.

5. Προς διευκόλυνση των ανωτέρω ελέγχων, κάθε αεροσκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 (έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους) έγγραφα, τα οποία πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο.

6. Όταν κατά την προσγείωση ή απογείωση του αεροσκάφους προβλέπεται έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων ή τελωνειακός ή φορολογικός έλεγχος, είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση τελωνειακού αερολιμένα. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το άρθρο 4 (κυριαρχία επί του εναέριου χώρου) παράγραφος 3 ούτε τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας να εξαιρεί από τους τελωνειακούς δασμούς, φόρους και τέλη κάθε είδους την καύσιμη ύλη, τα λιπαντικά έλαια, τα ανταλλακτικά και τον συνηθισμένο εξοπλισμό και εφόδια του αεροσκάφους.

7. Όταν κατά την προσγείωση ή απογείωση αεροσκάφους προβλέπεται υγειονομικός έλεγχος, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας ή κατά την κρίση του αρμοδίου για την δημόσια υγεία υπουργού, είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση υγειονομικού αερολιμένα. Η διάταξη αυτή δεν θιγεί το άρθρο 4 (κυριαρχία επί του εναέριου χώρου) παράγραφος 3.

8. Ο Υπουργός ορίζει με διάταγμα, σύμφωνα με την τελωνειακή και υγειονομική νομοθεσία και τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας, τους τελωνειακούς και τους υγειονομικούς αερολιμένες.

9. Οι προβλεπόμενοι στις προηγούμενες παραγράφους κανονισμοί, διατάγματα και κανονιστικές αποφάσεις εκδίδονται βάσει του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παράγραφος 1 και του άρθρου 260 (εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό) παράγραφος 1.

9. Οι προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους άδειες, πιστοποιητικά και άλλες ατομικές πράξεις εκδίδονται βάσει του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παραγράφοι 1 και 6 και του άρθρου 260 (εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό) παραγράφοι 1 και 2.

10. Tο άρθρο 36 (κρατική εποπτεία επί των αεροδρομίων) δεν θίγεται.