Περιορισμοί αεροπορικών μεταφορών

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μέσω του κυπριακού εναέριου χώρου αντικειμένων τα οποία ορίζονται με διάταγμα του Υπουργού. Το διάταγμα αυτό ορίζει και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί κατ’εξαίρεση να επιτραπεί η μεταφορά τους.

2. Απαγορεύεται η μεταφορά πυρομαχικών και υλικών πολέμου στην Δημοκρατία ή πάνω από το έδαφός της με αεροσκάφος χρησιμοποιούμενο στην διεθνή αεροναυτιλία, εκτός κατόπιν αδείας του Υπουργού. Οι έννοιες των πυρομαχικών και των υλικών πολέμου ορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, ο οποίος λαμβάνει υπ’όψη, προς επίτευξη ομοιομορφίας, τις κατά καιρούς συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας.

3. Η μεταφορά άλλων υλικών, εκτός των πυρομαχικών και υλικών πολέμου, μπορεί να περιορισθεί ή να απαγορευθεί με διάταγμα από τον Υπουργό για λόγους δημόσιας τάξεως και ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στην διεθνή αεροναυτιλία, χωρίς όμως διακρίσεις βάσει της εθνικότητας των αεροσκαφών, και υπό τον όρον ότι δεν παρεμποδίζεται η μεταφορά και η χρήση επί αεροσκάφους εξοπλισμού αναγκαίου για την λειτουργία ή την ναυσιπλοΐα του αεροσκάφους ή την ασφάλεια του προσωπικού ή των επιβατών.

4. Απαγορεύεται η χρήση μέσα σε αεροσκάφος φωτογραφικών μηχανών κάθε είδους, κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, κατά την διάρκεια της πτήσεως, προσγειώσεως και απογειώσεως και κατά τον λοιπό χρόνο λειτουργίας των κινητήρων, εφόσον τούτο ορίζεται σε διάταγμα του Υπουργού.