Δικαίωμα χρήσεως του εναέριου χώρου

1. Δικαίωμα χρήσεως του Κυπριακού εναέριου χώρου υπό τους όρους του άρθρου 4 (κυριαρχία επί του εναέριου χώρου) παράγραφος 2 έχουν -

(α) αεροσκάφη που είναι νηολογημένα στην Δημοκρατία,

(β) Κυπριακά κρατικά αεροσκάφη,

(γ) αεροσκάφη που είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

(δ) αεροσκάφη που έχουν το προς τούτο δικαίωμα βάσει του ισχύοντος στην Δημοκρατία διεθνούς δικαίου,

(ε) αεροσκάφη στα οποία δόθηκε άδεια εισόδου και χρήσεως του Κυπριακού εναέριου χώρου από τον Υπουργό ή την εξουσιοδοτημένη από αυτόν αρμόδια αρχή.

2. Δεν επιβάλλονται τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις για την απλή διέλευση αλλοδαπού αεροσκάφους ή των ευρισκομένων σ’αυτό προσώπων ή πραγμάτων διά του Κυπριακού εναέριου χώρου ή την είσοδο ή έξοδο από αυτόν. Εξαιρούνται τα τέλη, τα οποία ρυθμίζονται στο άρθρο 262 (τέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια της Αεροπλοΐας, Eurocontrol) και σε κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού.