Εξουσιοδοτήσεις από τον Υπουργό

1. Ο Υπουργός εξουσιοδοτείται να εκδίδει με διατάγματα, δημοσιευόμενα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κανονιστικές ή/και ατομικές πράξεις (ανάλογα με την εκάστοτε εξουσιοδότηση) για τα εξής θέματα, όπως προσδιορίζονται ιδιαίτερα στις παρατιθέμενες διατάξεις του παρόντος Νόμου:

- ορισμός αεροσκάφους (άρθρο 2),

- κυριαρχία επί του εναερίου χώρου (άρθρο 4 παράγραφος 3),

- δικαίωμα χρήσεως του εναερίου χώρου (άρθρο 5 παράγραφος 1),

- απαγορευμένες περιοχές (άρθρο 6),

- περιορισμοί αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2, 3, 4),

- Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Άρθρο 8Α),

- Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Άρθρο 8Β),

- Αεροϊατρική Εθνική Εποπτική Αρχή (Άρθρο 8Γ),

- άδεια χειριστή αεροσκάφους (άρθρο 20 παράγραφος 8),

- υπόλοιπο ιπτάμενο τεχνικό πλήρωμα (άρθρο 21),

- αποδοχή αλλοδαπών αδειών ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος (άρθρο 22 παράγραφος 1),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3),

- δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων (άρθρο 40 παράγραφος 4),

- Τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από   την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό   Αεροπορικό χώρο (άρθρο 46 παράγραφος 6.),

- παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους (άρθρο 69 παράγραφος 3),

- επιλογή παρόχων (άρθρο 73 παράγραφος 1),

- περιορισμοί κατά την πτήση (άρθρο 107 παράγραφος 2),

- τέλη EUROCONTROL (άρθρο 262).

2. Ο Υπουργός εξουσιοδοτείται να εκδίδει με αποφάσεις, δημοσιευόμενες (υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κανονιστικές ή/και ατομικές πράξεις για τα εξής θέματα, όπως προσδιορίζονται ιδιαίτερα στις παρατιθέμενες διατάξεις του παρόντος νόμου:

- κυριαρχία επί του εναερίου χώρου (άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5),

- δικαίωμα χρήσεως του εναερίου χώρου (άρθρο 5 παράγραφος 1),

- περιορισμοί αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 7 παράγραφος 2),

- κρατική ρύθμιση και εποπτεία (άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 4),

- Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Άρθρο 8Α),

- υποχρέωση νηολογήσεως (άρθρο 9 παράγραφος 1),

- εγγραφή (άρθρο 11 (παράγραφος 2),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (αρθρο 14),

- αποδοχή και επικύρωση αλλοδαπών αδειών (άρθρο 22)

- άδεια αεροδρομίου (πεδίου προσγειώσεως) (άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 10),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3),

- κρατική εποπτεία επί των αεροδρομίων (άρθρο 36 παράγραφος 3),

- περιορισμοί χρήσεως (άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2),

- Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών (άρθρο 52 παράγραφος 2),

- αυτοεξυπηρέτηση (άρθρο 70 παράγραφος 20,

- συγκεντρωμένη υποδομή (άρθρο 71 παράγραφος 1),

- έγκριση (άρθρο 75 παράγραφος 1),

- παρεκκλίσεις (άρθρο 72 παράγραφοι 1 και 40),

- κανόνες λειτουργίας και χρήσεως αερολιμένα (άρθρο 81 παράγραφοι 2 και 3),

- υπηρεσίες προς αεροσκάφη (άρθρο 83 παράγραφος 4),

- εύρυθμη λειτουργία πεδίων προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως (άρθρο 86),

- ασφάλεια λοιπών αεροδρομίων (άρθρο 88),

- αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (πρόσβαση σε αεροπορικές γραμμές) (άρθρο 129 παράγραφος 2),

- προσωρινές απαλλαγές (άρθρο 209),

- υποχρέωση διερευνήσεως (άρθρο 217 παράγραφος 1),

- παροχή συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και στους συγγενείς τους (άρθρο 230 Β παράγραφος 1 και 7),

- πρόστιμο (άρθρο 246 παράγραφος 1),

- αναστολή και ανάκληση της άδειας (άρθρο 247 παράγραφος 8),

- απαγόρευση απογειώσεως (άρθρο 249 παράγραφοι 1 και 20).

3. Ο Υπουργός μπορεί με διάταγμα, δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκχωρεί στην αρμόδια αρχή την αρμοδιότητα να εκδίδει, τροποποιεί ή καταργεί διατάγματα ή αποφάσεις που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 θέματα. Ο Υπουργός μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε την εκχώρηση αυτή.

4. Η κατά την παράγραφο 2 δημοσίευση παραλείπεται για τις εκδιδόμενες αποφάσεις αναφορικά με τα Εθνικά Προγράμματα Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας του Άρθρου 8Α και τις διαδικασίες, πρακτικές και πρότυπα ασφάλειας που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας, το περιεχόμενο των οποίων χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό ή περιορισμένης χρήσης (διανομή) καθώς και στις περιπτώσεις πράξεων περί διενέργειας ελέγχου ή όταν εκ της φύσεως της συγκεκριμένης ατομικής πράξεως δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την δημοσίευση.

5. Τα κατά τις παραγράφους 1 και 3 εκδιδόμενα διατάγματα του Υπουργού τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσιεύσεως τους ή την ρητά προβλεπόμενη μεταγενέστερη ημερομηνία.

6. Οι αποφάσεις και τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και αφορούν τα Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτά περιγράφονται στο  Άρθρο  8Α  του Νόμου δύνανται να εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει τεχνικές οδηγίες ασφάλειας προς τους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην ασφάλεια των αερομεταφορών, οι οποίες ανάλογα με την περίπτωση, περιέχουν δεσμευτικές ή μη δεσμευτικές διατάξεις