Εξουσιοδοτήσεις από τον Υπουργό

1. Ο Υπουργός εξουσιοδοτείται να εκδίδει με διατάγματα, δημοσιευόμενα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κανονιστικές ή/και ατομικές πράξεις (ανάλογα με την εκάστοτε εξουσιοδότηση) για τα εξής θέματα, όπως προσδιορίζονται ιδιαίτερα στις παρατιθέμενες διατάξεις του παρόντος Νόμου:

- ορισμός αεροσκάφους (άρθρο 2),

- κυριαρχία επί του εναερίου χώρου (άρθρο 4 παράγραφος 3),

- δικαίωμα χρήσεως του εναερίου χώρου (άρθρο 5 παράγραφος 1),

- απαγορευμένες περιοχές (άρθρο 6),

- περιορισμοί αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2, 3, 4)),

- κρατική ρύθμιση και εποπτεία (άρθρο 8 παράγραφος 8),

- άδεια χειριστή αεροσκάφους (άρθρο 20 παράγραφος 8),

- υπόλοιπο ιπτάμενο τεχνικό πλήρωμα (άρθρο 21),

- αποδοχή αλλοδαπών αδειών ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος (άρθρο 22 παράγραφος 1),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3),

- δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων (αρθρο 40 παράγραφος 4),

- παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους (άρθρο 69 παράγραφος 3),

- επιλογή παρόχων (άρθρο 73 παράγραφος 1),

- περιορισμοί κατά την πτήση (άρθρο 107 παράγραφος 2),

- απαλλαγές εκ του νόμου (άρθρο 204 παράγραφοι 1 και 2),

- κανόνες και πρότυπα αεροναυτιλίας (άρθρο 261),

- τέλη EUROCONTROL (άρθρο 262).

2. Ο Υπουργός εξουσιοδοτείται να εκδίδει με αποφάσεις, δημοσιευόμενες (υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κανονιστικές ή/και ατομικές πράξεις για τα εξής θέματα, όπως προσδιορίζονται ιδιαίτερα στις παρατιθέμενες διατάξεις του παρόντος νόμου:

- κυριαρχία επί του εναερίου χώρου (άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5),

- δικαίωμα χρήσεως του εναερίου χώρου (άρθρο 5 παράγραφος 1),

- περιορισμοί αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 7 παράγραφος 2),

- κρατική ρύθμιση και εποπτεία (άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 4),

- υποχρέωση νηολογήσεως (άρθρο 9 παράγραφος 1),

- εγγραφή (άρθρο 11 (παράγραφος 2),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (αρθρο 14),

- αποδοχή και επικύρωση αλλοδαπών αδειών (άρθρο 22)

- άδεια αεροδρομίου (πεδίου προσγειώσεως) (άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 10),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3),

- κρατική εποπτεία επί των αεροδρομίων (άρθρο 36 παράγραφος 3),

- περιορισμοί χρήσεως (άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2),

- αυτοεξυπηρέτηση (άρθρο 70 παράγραφος 20,

- συγκεντρωμένη υποδομή (άρθρο 71 παράγραφος 1),

- έγκριση (άρθρο 75 παράγραφος 1),

- παρεκκλίσεις (άρθρο 72 παράγραφοι 1 και 40),

- κανόνες λειτουργίας και χρήσεως αερολιμένα (άρθρο 81 παράγραφοι 2 και 3),

- υπηρεσίες προς αεροσκάφη (άρθρο 83 παράγραφος 4),

- εύρυθμη λειτουργία πεδίων προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως (άρθρο 86),

- ασφάλεια λοιπών αεροδρομίων (άρθρο 88),

- αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (πρόσβαση σε αεροπορικές γραμμές) (άρθρο 129 παράγραφος 2),

- δυνητικές απαλλαγές (άρθρο 205),

- περαιτέρω απαλλαγές (άρθρο 206),

- απαλλαγές επί παραγγελίας αεροπλάνου (άρθρο 207)

- περιορισμός διαγραφής αεροπλάνων από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκάφων (άρθρο 208 παράγραφος 1),

- προσωρινές απαλλαγές (άρθρο 209),

- υποχρέωση διερευνήσεως (άρθρο 217 παράγραφος 1),

- εξουσίες των επιθεωρητών αεροπορικών ατυχημάτων (άρθρο 224 παράγραφος 40),

- πρόστιμο (άρθρο 246 παράγραφος 1),

- αναστολή και ανάκληση της άδειας (άρθρο 247 παράγραφος 8),

- απαγόρευση απογειώσεως (άρθρο 249 παράγραφοι 1 και 20).

3. Ο Υπουργός μπορεί με διάταγμα, δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκχωρεί στην αρμόδια αρχή την αρμοδιότητα να εκδίδει, τροποποιεί ή καταργεί διατάγματα ή αποφάσεις που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 θέματα. Ο Υπουργός μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε την εκχώρηση αυτή.

4. Η κατά την παράγραφο 2 δημοσίευση παραλείπεται στις περιπτώσεις πράξεων περιί διενέργειας ελέγχου ή όταν εκ της φύσεως της συγκεκριμένης ατομικής πράξεως δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την δημοσίευση.

5. Τα κατά τις παραγράφους 1 και 3 εκδιδόμενα διατάγματα του Υπουργού τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσιεύσεως τους ή την ρητά προβλεπόμενη μεταγενέστερη ημερομηνία.