Εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο

1. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του περί της Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτόκολλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1988, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδίδει κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, περί εκτελέσεως του παρόντος Νόμου και εν γένει ρυθμίσεως της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και επιβολής τελών για την έκδοση ή ανανέωση αδειών ή πιστοποιητικών ή διενέργεια ελέγχων ή για την υποβολή αιτήσεων που σχετίζονται με την πολιτική αεροπορία. Ιδίως εξουσιοδοτείται το Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονιστικές ή/και ατομικές πράξεις (ανάλογα με την εκάστοτε εξουσιοδότηση) για τα εξής θέματα, όπως προσδιορίζονται ιδιαίτερα στις παρατιθέμενες εκάστοτε διατάξεις του παρόντος Νόμου:

- κρατική ρύθμιση και εποπτεία (άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2),

- Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Άρθρο 8Α),

- Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Άρθρο 8Β),

- Αεροϊατρική Εθνική Αρχή (Άρθρο 8Γ),

- επίδειξη σημάτων αεροσκαφών (άρθρο 9 παράγραφος 2),

- πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας (αρθρο 16 παραγραφος 3),

- καθορισμό κανόνων τεχνικής εκμετάλλευσης υπερέλαφρων πτητικών αεραθλητικών μηχανών (άρθρο 16 παράγραφος 6),

- έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους (άρθρο 18 παράγραφος 2),

- αποδοχή αλλοδαπών αδειών ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος (άρθρο 22),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3),

- τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων (άρθρο 35 παράγραφος 7),

- τέλη αερολιμένα – γενικοί κανόνες (άρθρο 43 παράγραφος 3),

- Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών (άρθρο 52 παράγραφος 9),

- παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους (άρθρο 69 παράγραφος 2),

- αμοιβαιότητα (άρθρο 80),

- υπηρεσίες προς αεροσκάφη (άρθρο 83 παράγραφος 5),

- υπηρεσίες προς επιβάτες (άρθρο 84 παράγραφοι 2 και 3),

- ασφάλεια αερολιμένων (άρθρο 87 παράγραφος 4),

- κόστος (άρθρο 90 παράγραφος 3),

- αποφυγή συγκρούσεως (άρθρο 108 παράγραφος 7),

- άδεια εκμεταλλεύσεως (άρθρο 112 παράγραφος 5),

- πιστοποιητικό αερομεταφορέα (άρθρο 123 παράγραφος 4),

-κανόνες και διαδικασίες για τον περιορισμό λειτουργίας αεροσκαφών (άρθρο 211),

- νομικό καθεστώς διερευνήσεως (άρθρο 220 παράγραφος 1),

- πρόστιμο (άρθρο 246 παράγραφος 2),

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατά την παράγραφο 1 κανονισμούς για την αναχαίτιση αλλοδαπών πολιτικών αεροσκαφών που υπερίπτανται του εδάφους της Δημοκρατίας χωρίς την προς τούτο εξουσιοδότηση ή για τα οποία υπάρχει εύλογη υποψία οτι χρησιμοποιούνται για σκοπούς ασυμβίβαστους προς τους προβλεπόμενους στην διεθνή σύμβαση του Σικάγου 1944. Το άρθρο 4 (κυριαρχία επί του εναερίου χώρου) παράγραφοι 4 και 5 δεν θίγεται.

3. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 6 παράγραφος 2 περίπτωση (ιζ) του περί της Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικης Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικου) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1988 καταργείται.

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με κανονισμό να εκχωρεί στον Υπουργό ή άλλο διοικητικό όργανο την αρμοδιότητα να εκδίδει, τροποποιεί ή καταργεί κανονισμούς που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 θέματα. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε την εκχώρηση αυτή. Κανονισμοί, που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό, μπορεί να προβλέπουν ότι οποιεσδήποτε διατάξεις τους τίθονται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίζει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

5. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 εκδιδόμενοι κανονισμοί κατατίθενται στην Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία τους εγκρίνει ή τους απορρίπτει εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή εγκρίνει τους κανονισμούς ή η προθεσμία των τριάντα ημερών περάσει άπρακτη, οι κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσιεύσεώς τους.

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδίδει αποφάσεις, δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τις οποίες –

- εκδίδει, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί άδειες αερολιμένα (άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 10, άρθρο 34 παράγραφος 2, και άρθρο 247 παράγραφος 8),

- διορίζει τα μέλη και τον πρόεδρο της Αρχής Αδειών (άρθρο 112 παράγραφος 5),

- ορίζει τη σύνθεση, θητεία και αποδοχές του αρχιεπιθεωρητή και των επιθεωρητών της Επιτροπής Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (άρθρο 223 παράγραφος 1),

- διορίζει τον αρχιεπιθεωρητή και τους επιθεωρητές της Επιτροπής Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (άρθρο 223 παράγραφος 2).

6Α. Οι κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να εξουσιοδοτούν τον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα, για τη ρύθμιση της διαδικασίας άσκησης ιεραρχικής προσφυγής κατά των αποφάσεων ή πράξεων ιατρικών εξεταστών που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ή στους εκπαιδευόμενους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

6Β. Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν την έκδοση διαταγμάτων από τον Υπουργό για τον καθορισμό της ονομασίας, της τοποθεσίας, του ύψους, καθώς και των συντεταγμένων των αεροπορικών εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας.

7. Οι Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και αφορούν τα Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτά περιγράφονται στο  Άρθρο  8Α  του Νόμου, δύνανται να εξουσιοδοτούν την Αρμόδια αρχή να εκδίδει τεχνικές οδηγίες ασφάλειας προς τους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην ασφάλεια των αερομεταφορών, οι οποίες ανάλογα με την περίπτωση, περιέχουν δεσμευτικές ή μη δεσμευτικές διατάξεις.

8. Οι Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου και αφορούν τα Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτά περιγράφονται στο  Άρθρο  8Α  του Νόμου, δύνανται να θεσπίζουν διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων τους και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτών τεχνικών οδηγιών ασφάλειας.