Διεθνείς συμβάσεις και άλλοι νόμοι

1. Το πεδίο εφαρμογής στην Δημοκρατία των διατάξεων της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, της διεθνούς συμβάσεως του Τόκυο 1963, της διεθνούς συμβάσεως της Χάγης 1970 και της διεθνούς συμβάσεως του Μοντρεάλ 1971, όπως συμπληρώθηκε με τo πρωτόκολο του Μοντρεάλ 1988, επεκτείνεται, ώστε, εκτός από τις διεθνείς πτήσεις, να καλύπτονται και όλες οι εσωτερικές πτήσεις αεροσκαφών.

2. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 250 (αξιόποινες πράξεις) εώς και του παρόντος άρθρου παράγραφος 1, οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διέπουν όλα τα ζητήματα που αφορούν αξιόποινες πράξεις κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

3. Ο περί του Αδικήματος της Αεροπειρατείας Νόμος 1972 και ο περί Αδικημάτων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 1973 καταργούνται.

4. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο Ποινικός Κώδικας εφαρμόζεται και στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας.