Τέλη ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων

1. Τα τέλη που χρεώνονται στον συμμέτοχο αερομεταφορέα από τον πωλητή συστημάτων δεν στηρίζονται σε διακρίσεις, είναι ευλόγως διαρθρωμένα, συσχετίζονται ευλόγως με το κόστος της παρεχομένης και χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας, και ιδίως είναι τα ιδία για το ίδιο επίπεδο υπηρεσίας.

2. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής για να επιτρέπει στους συμμέτοχους αερομεταφορείς να διαπιστώνουν με ακρίβεια ποιες υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιηθεί και ποια είναι τα αντίστοιχα τέλη. Η τιμολόγηση των κρατήσεων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε τμήμα της διαδρομής:

τύπος κρατήσεως μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων,

όνομα επιβάτη,

χώρα,

κώδικας IATA-ARC (Agency Registration Code),

κώδικας πόλεως,

ζεύγος πόλεων του τμήματος διαδρομής,

ημερομηνία κρατήσεως (ημερομηνία συναλλαγής),

ημερομηνία πτήσεως,

αριθμός πτήσεως,

κώδικας καθεστώτος (καθεστώς κρατήσεως),

τύπος υπηρεσίας (θέση),

αριθμός επιβεβαιώσεως κρατήσεως (PNR, Passenger Name Record),

ένδειξη κρατήσεως/ακυρώσεως.

3. Οι πληροφορίες τιμολογήσεως προσφέρονται σε μαγνητικούς φορείς δεδομένων. Τα τέλη που χρεώνονται για πληροφορίες τιμολογήσεως, παρέχονται στην μορφή προτιμήσεως του αερομεταφορέα και δεν υπερβαίνουν το κόστος του δικού του μαγνητικού φορέα δεδομένων μαζί με το κόστος μεταφοράς.

4. Στον συμμέτοχο αερομεταφορέα προσφέρεται η ευχέρεια να ενημερώνεται όταν γίνεται κράτηση ή συναλλαγή για την οποία χρεώνονται τέλη. Αν ο αεροφόρας κάνει χρήση της ευχέρειας ενημερώσεως, του παρέχεται η δυνατότητα να μην επιτρέπει μια τέτοια κράτηση ή συναλλαγή, εκτός αν αυτή έχει ήδη γίνει δεκτή. Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας δεν επιτρέπει μια κράτηση ή συναλλαγή, δεν χρεώνεται γι’ αυτή.

5. Τα τέλη που χρεώνονται από τον πωλητή συστημάτων στον συνδρομητή για την μίσθωση εξοπλισμού ή άλλων υπηρεσιών δεν πρέπει να στηρίζονται σε διακρίσεις και πρέπει να είναι ευλόγως διαρθρωμένα, να συσχετίζονται ευλόγως με το κόστος της παρεχομένης και χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας και ιδίως να είναι τα ιδία για το ίδιο επίπεδο υπηρεσίας. Οι πριμοδοτήσεις παραγωγικότητας, που απονέμονται από πωλητές συστημάτων στους συνδρομητές με την μορφή εκπτώσεων στα τέλη μισθώσεως ή στις πληρωμές προμηθειών, θεωρούνται έξοδα διανομής του πωλητή συστημάτων και πρέπει να βασίζονται στα τμήματα διανομής για τα οποία εκδίδονται εισιτήρια. Με την επιφύλαξη του άρθρου 170 (χρήση από συνδρομητές διευκολύνσεων διανομής) παράγραφος 5, στην περίπτωση που ο πωλητής συστημάτων δεν γνωρίζει αν εκδόθηκε ή όχι ένα εισιτήριο, δικαιούται να στηρίζεται στην κοινοποίηση του αριθμού εισιτήριου από τον συνδρομητή.

6. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων είναι επαρκώς λεπτομερής για να επιτρέπει στους συνδρομητές να διαπιστώνουν με ακρίβεια ποιες υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιηθεί και ποια είναι τα αντίστοιχα τέλη.

7. Ο πωλητής συστημάτων παρέχει κατόπιν αιτήματος στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, λεπτομερείς πληροφορίες για τις ισχύουσες διαδικασίες, τέλη, διευκολύνσεις συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών, και των εφαρμοζόμενων κριτήριων διασκευής και απεικονίσεως. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται δωρεάν στους καταναλωτές και καλύπτουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα διάταξη δεν υποχρεώνει όμως τον πωλητή συστημάτων να αποκαλύπτει πληροφορίες επί των οποίων έχει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως π.χ. το λογισμικό.

8. Κάθε μεταβολή των τελών, των ορών ή των προσφερομένων διευκολύνσεων, καθώς και οι λόγοι της μεταβολής, κοινοποιούνται σε όλους τους συμμέτοχους αερομεταφορείς και συνδρομητές χωρίς διακρίσεις.