Κυριαρχία επί του εναέριου χώρου

1. Η Δημοκρατία ασκεί πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον Kυπριακό εναέριο χώρο.

2. Η κατά την παράγραφο 1 κυριαρχία περιορίζεται μόνο -

(α) από τον νόμο αυτόν και τις προς εκτέλεσή του εκδιδόμενες διατάξεις,

(β) από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από της ισχύος του στην Δημοκρατία, και, ανεξάρτητα από αυτό, τις προς εκτέλεση ή προσαρμογή προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εκδιδόμενες Kυπριακές διατάξεις,

(γ) από το ισχύον εντός της Δημοκρατίας διεθνές δίκαιο.

3. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) και 41 (περιορισμοί χρήσεως), με διάταγμα του Υπουργού ορίζονται οι αεροπορικοί διάδρομοι και τα αεροδρόμια, η αποκλειστική χρήση των οποίων επιβάλλεται στα πολιτικά αεροσκάφη. Απαγορεύεται η πτήση εκτός των καθορισμένων αεροπορικών διαδρομών και η χρήση άλλων αεροδρομίων από εκείνα των οποίων η αποκλειστική χρήση επιβάλλεται στα αεροσκάφη.

4. Δεν επιτρέπεται σε αλλοδαπά κρατικά αεροσκάφη να υπερίπτανται του εδάφους της Δημοκρατίας ή να προσγειώνονται σ’αυτό χωρίς την ρητή άδεια του Υπουργού και κατά τους όρους της άδειας.

5. Δεν επιτρέπεται σε αλλοδαπό αεροσκάφος, που μπορεί να λειτούργει χωρίς χειριστή, να υπερίπταται χωρίς χειριστή του εδάφους της Δημοκρατίας, εκτός ειδικής άδειας του Υπουργού και κατά τους όρους της άδειας. Η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος νηολογήσεως του αεροσκάφους αυτού αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι οι πτήσεις του αεροσκάφους σε περιοχές ανοικτές στην πολιτική αεροπορία θα ελέγχονται κατά τρόπο που να αποτρέπεται ο κίνδυνος για τα πολιτικά αεροσκάφη.