Ανεξάρτητοι ελεγκτές

1. Ο πωλητής συστημάτων εξασφαλίζει ότι η τεχνική συμμόρφωση του δικού του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων με τα άρθρα 171 (απαγόρευση διακρίσεων) και 173 (διάθεση πληροφοριών) ελέγχεται από ανεξάρτητο ελεγκτή καθ’ όλο το ημερολογιακό έτος. Για τον σκοπό αυτό ο ελεγκτής έχει πρόσβαση οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, διαδικασία, χειρισμό και διασφάλιση που χρησιμοποιείται στους υπολογιστές ή στα συστήματα υπολογιστών, μέσω των οποίων ο πωλητής συστημάτων παρέχει διευκολύνσεις διανομής. Κάθε πωλητής συστημάτων υποβάλλει στον Υπουργό την έκθεση του δικού του ελεγκτή σχετικά με την επιθεώρηση και τις διαπιστώσεις στις όποιες αυτός έχει προβεί, εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος του υπό έλεγχο ημερολογιακού έτους. Ο Υπουργός εξετάζει τις εκθέσεις αυτές προκειμένου να λάβει τα αναγκαία μέτρα συμφώνα με το άρθρο 179 (διαδικασία επί παραβάσεων) παράγραφος 1.

2. Ο πωλητής συστημάτων ανακοινώνει στους συμμέτοχους αερομεταφορείς και τον Υπουργό την ταυτότητα του ελεγκτή, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την επιβεβαίωση του διορισμού και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν κάθε ετήσιο επαναδιορισμό. Αν, εντός μηνός από την ανακοίνωση, οποιοσδήποτε από τους συμμέτοχους αερομεταφορείς προβάλει αντιρρήσεις σχετικά με την ικανότητα του ελεγκτή να ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπει το παρόν άρθρο, ο Υπουργός αποφασίζει, εντός δυο περαιτέρω μηνών, αν πρέπει να αντικατασταθεί ο ελεγκτής, αφού πρώτα ακούσει τον ελεγκτή, τον πωλητή συστημάτων και οποιονδήποτε άλλον επικαλείται έννομο συμφέρον.