Δικαίωμα αερομεταφορών προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο

Υπό την επιφύλαξη του παρόντος κεφαλαίου, επιτρέπεται στους αερομεταφορείς, των οποίων η άδεια εκμεταλλεύσεως έχει εκδοθεί από την Δημοκρατία ή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, να ασκούν δικαιώματα αερομεταφοράς σε αεροπορικές γραμμές μεταξύ της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου.