Δικαίωμα αερομεταφορών προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο

130. Τηρουμένων των επιφυλάξεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2408/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών (EE L 240, 24.08.1992, σ. 8), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, και της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, επιτρέπεται στους αερομεταφορείς, των οποίων η άδεια εκμεταλλεύσεως έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συμβαλλόμενο Μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, να ασκούν δικαιώματα αερομεταφοράς σε αεροπορικές γραμμές μεταξύ της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου ή εντός της Δημοκρατίας.