Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο αφορά την πρόσβαση σε αεροπορικές γραμμές μεταξύ κυπριακών αερολιμένων και αερολιμένων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο προς εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων αεροπορικών δρομολογίων.

2. Η άδεια προσβάσεως σε αεροπορικές γραμμές μεταξύ Κυπριακών αερολιμένων και αερολιμένων που βρίσκονται σε χώρες μη υπαγόμενες στην παράγραφο 1, προς εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων δρομολογίων, εκδίδεται, αναστέλλεται και ανακαλείται από τον Υπουργό ή, κατ’ εξουσιοδότηση του, την αρμόδια αρχή.