Κυριότητα ή διάθεση αεροσκαφών

1. Η κυριότητα αεροσκαφών δεν αποτελεί προϋπόθεση χορηγήσεως ή διατηρήσεως άδειας εκμεταλλεύσεως. Άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγείται όμως μόνο σε αερομεταφορέα που έχει στην διάθεση του τουλάχιστον ένα αεροσκάφος, είτε βάσει κυριότητας είτε βάσει οποιασδήποτε μορφής χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing).

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορέα, ο οποίος έχει λάβει άδεια εκμεταλλεύσεως στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή σε νηολόγιο αεροσκαφών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο.

3. Αν η χρηματοδοτική μίσθωση αεροσκάφους εγγεγραμμένου σε νηολόγιο αεροσκαφών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο είναι αποδεκτή κατά το άρθρο 124 (επίπεδο ασφάλειας και αστικής ευθύνης αερομεταφορέων), δεν απαιτείται η εγγραφή του αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, αν η εγγραφή αυτή θα απαιτούσε δομικές αλλαγές στο αεροσκάφος.

4. Στην περίπτωση βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτικής μισθώσεως για αντιμετώπιση προσωρινών αναγκών του αερομεταφορέα ή υπό άλλες εξαιρετικές συνθήκες, η αρχή αδειών μπορεί να επιτρέπει παρέκκλιση από την διάταξη της παραγράφου 2.

5. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, με επιφύλαξη ιδίως των διατάξεων για τα πιστοποιητικά πτητικής ικανότητας, χωρίς διάκριση κατά την επιβολή τελών και χωρίς καθυστερήσεις, εγγράφονται στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών αεροσκάφη κυριότητας υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο και μεταγράφονται από νηολόγια των κρατών αυτών. Συμφώνα με το άρθρο 12 (μεταγραφή), δεν επιβάλλεται τέλος μεταγραφής επί πλέον του κοινού τέλους εγγραφής.