Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων

1. Ο πωλητής συστημάτων παρέχει σε κάθε αερομεταφορέα την ευκαιρία να συμμετέχει, με ίσους όρους και χωρίς διακρίσεις, στις διευκολύνσεις διανομής στο πλαίσιο της διαθέσιμης χωρητικότητας του συγκεκριμένου συστήματος και με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που δεν υπάγονται στον έλεγχο του πωλητή συστημάτων.

2. O πωλητής συστημάτων -

(α) δεν θέτει μη εύλογους όρους σε σύμβαση με συμμέτοχο αερομεταφορέα,

(β) δεν απαιτεί την αποδοχή πρόσθετων όρων, οι οποίοι ούτε κατά την φύση τους ούτε κατά τα συναλλακτικά ήθη σχετίζονται με την συμμέτοχη στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων του πωλητή συστημάτων,

(γ) θέτει τους ίδιους όρους για παροχές τους ίδιου επίπεδου.

3. Ο πωλητής συστημάτων δεν θέτει ως όρο συμμετοχής στο δικό του ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων την μη ταυτόχρονη συμμέτοχη του συμμέτοχου αερομεταφορέα σε άλλο σύστημα.

4. Ο συμμέτοχος αερομεταφορέας μπορεί να καταγγέλλει την σύμβαση, την οποία έχει συνάψει με τον πωλητή συστημάτων, τηρώντας προθεσμία έξι μηνών, άλλα όχι πριν την λήξη του πρώτου έτους ισχύος της συμβάσεως. Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής συστημάτων δεν δικαιούται να αξιώνει την καταβολή πόσου μεγαλυτέρου από το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την καταγγελία της συμβάσεως.

5. Αν ο πωλητής συστημάτων προτίθεται να βελτιώσει τις παρεχόμενες διευκολύνσεις διανομής ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την παροχή των διευκολύνσεων αυτών, πληροφορεί σχετικά και προσφέρει τις βελτιώσεις αυτές σε όλους τους συμμέτοχους αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανόμενων των μητρικών αερομεταφορέων, εντός του ίδιου χρόνου και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών περιορισμών που δεν υπάγονται στον έλεγχο του πωλητή συστημάτων, και κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει διαφορά ως προς τον χρόνο εφαρμογής των νέων βελτιώσεων μεταξύ μητρικών και συμμετόχων αερομεταφορέων.