Αεροπλάνα νηολογημένα μετά την 1η Νοέμβριου 1990

1. Πολίτικα υποηχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα, τα όποια νηολογηθήκαν μετά την 1η Νοέμβριου 1990 στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή σε νηολόγιο που βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός της Δημοκρατίας μόνο αν έχουν λάβει πιστοποιητικό θορύβου ανταποκρινόμενο στις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ Κεφάλαιο 3, Τόμος Ι του Παραρτήματος 16 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου, 3η έκδοση 1993.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε αεροπλάνα που ήταν εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών την 1η Νοέμβριου 1990.