Ενέργειες έναντι ενδιαφερόμενων κρατών και διεθνών οργανισμών

1. Κάθε αναγγελία ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος ανακοινώνεται στον Υπουργό με εισήγηση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω διεθνούς ενέργειας σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 του παραρτήματος 13 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944.

2. Αν η Δημοκρατία είναι το κράτος περιστατικού, ο Υπουργός προκαλεί την ανακοίνωση της αναγγελίας ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος αμελλητί και με το πιο πρόσφορο και ταχύ διαθέσιμο μέσο στους εξής αποδεκτές:

(α) το κράτος νηολογήσεως,

(β) το κράτος εκμεταλλεύσεως,

(γ) το κράτος σχεδιασμού,

(δ) το κράτος κατασκευής,

(ε) τον Διεθνή Οργανισμό Πολίτικης Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation, ICAO), αν το εμπλεκόμενο αεροσκάφος έχει μάζα μεγαλύτερη των 2 250 χιλιόγραμμων.

3. Πληροφορίες, οι οποίες πασαλείφθηκαν από την κατά την παράγραφο 2 ανακοίνωση ή που έγιναν γνώστες μεταγενέστερα, ανακοινώνονται το ταχύτερο δυνατόν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Αν η Δημοκρατία ως κράτος νηολογήσεως ή κράτος εκμεταλλεύσεως δεχθεί κοινοποίηση από άλλο κράτος αναγγελίας ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος, ο Υπουργός προκαλεί την ανακοίνωση το ταχύτερο δυνατόν στο κράτος περιστατικού όλων των διαθέσιμων οικείων πληροφοριών σχετικά με το εμπλεκόμενο αεροσκάφος και ιπτάμενο πλήρωμα. Πληροφορεί επίσης το κράτος περιστατικού, αν προτίθεται να αντιπροσωπευθεί κατά την διερεύνηση.

5. Αν η Δημοκρατία είναι το κράτος νηολογήσεως, ο Υπουργός προκαλεί την ανακοίνωση ενάρξεως διερευνήσεως ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος, ανεξάρτητα από την μάζα του αεροσκάφους, αμελλητί και με τον πιο πρόσφορο και ταχύ διαθέσιμο μέσο στους εξής αποδέκτες:

(α) το κράτος εκμεταλλεύσεως,

(β) το κράτος σχεδιασμού,

(γ) το κράτος κατασκευής, και

(δ) τον Διεθνή Οργανισμό Πολίτικης Αεροπορίας.