Αξιόποινες πράξεις

1. Όποιος παραβαίνει τις εξής διατάξεις του παρόντος νόμου τελεί αξιόποινη πράξη:

(α) άρθρο 4 (κυριαρχία επί του εναερίου χώρου παράγραφοι 3, 4, 5 και 6.

(β) άρθρο 6 (απαγορευμένες περιοχές),

(γ) άρθρο 7 (περιορισμοί αεροπορικών μεταφορών) παράγραφοι 1, 2, 3 και 4,

(δ) άρθρο 8 (κρατική ρύθμιση και εποπτεία) παράγραφοι 5 και 6,

(ε) άρθρο 9 (υποχρέωση νηολογήσεως – επίδειξη σημάτων) παράγραφοι 1 και 2,

(στ) άρθρο 16 (πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας) παράγραφος 1,

(ζ) άρθρο 19 (δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους) παράγραφοι 1, 2 και 4, και άρθρο 19 σε συνδυασμό με άρθρο 21 υπόλοιπο ιπτάμενο τεχνικό προσωπικό),

(η) άρθρο 25 (άδεια εκπαιδευτή χειριστών) παράγραφοι 1 και 6,

(θ) άρθρο 33 (άδεια αεροδρομίου) παράγραφος 1,

(ι) άρθρο 105 (επικίνδυνη πτήση) παράγραφοι 1 και 2,

(ια) άρθρο 107 (περιορισμοί κατά την πτήση) παράγραφος 1,

(ιβ) άρθρο 112 (άδεια εκμεταλλεύσεως) παράγραφος 1.

2. Οι βάσεις του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παράγραφοι 1 η 2 εκδιδόμενοι κανονισμοί μπορούν να ορίζουν ότι η παράβαση ορισμένων διατάξεών τους συνιστά αξιόποινη πράξη.

3. Όποιος τελεί μια από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 η 2 αξιόποινες πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή/και με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες, αν η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

4. Όποιος τελεί μια από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 η 2 αξιόποινες πράξεις εξ αμελείας τιμωρείται με φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή/και με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

5. Όταν τιμωρείται χειριστής αεροσκάφους για μια από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 η 2 αξιόποινες πράξεις, τιμωρούνται με τις ίδιες ποινές και ο κύριος του αεροσκάφους και ο εκμεταλλευόμενος τούτο, αν ανέχθηκαν την αξιόποινη πράξη του χειριστή.

6. Οι εντολές του κυρίου του αεροσκάφους ή του εκμεταλλευόμενου τούτο, οι οποίες είναι αντίθετες προς τις κατά τον παρόντα Νόμο υποχρεώσεις του κυβερνήτη αεροσκάφους, δεν απαλλάσσουν τον κυβερνήτη από την ποινική του ευθύνη. Το άρθρο 29 (καθήκοντα) παράγραφος 2 δεν θίγεται.

7. Η δίωξη ή τιμώρηση μιας από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 ή 2 αξιόποινες πράξεις δεν αποκλείει την αναστολή ή ανάκληση της άδειας του διωκόμενου ή τιμωρούμενου σύμφωνα με το άρθρο 247 (αναστολή και ανάκληση άδειας).

8. Στην περίπτωση του άρθρου 4 (κυριαρχία επί του εναερίου χώρου) παράγραφος 5 ποινική ευθύνη φέρει ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος, καθώς και, εφόσον ανέχεται την παράνομη πτήση χωρίς χειριστή, ο κύριος του αεροσκάφους.