Κατάργηση ελέγχων

1. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 148 (αερολιμένας ελέγχου), 149 (τουριστικά και επιχειρησιακά αεροσκάφη), και 150 (μεταφόρτωση παραδιδόμενων αποσκευών), δεν διενεργείται έλεγχος επί χειραποσκευών και παραδιδόμενων αποσκευών προσώπων που μετέχουν σε πτήση, κατά την έννοια του άρθρου 146 (αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής).

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγουν –

την αρμοδιότητα του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών να ελέγχει τις αποσκευές,

τους ελέγχους ασφάλειας που διενεργούνται στις αποσκευές από τις κρατικές αρχές, τις αερολιμενικές υπηρεσίες, τις εντεταλμένες κατά τον νόμο από τις αρχές ή υπηρεσίες αυτές ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφαλείας ή τους αερομεταφορείς,

τους ελέγχους που συνδέονται με απαγορεύσεις ή περιορισμούς, τους οποίους θεσπίζει το Κυπριακό δίκαιο ή το ισχύον στην Δημοκρατία διεθνές δίκαιο.