Πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας

1. Ένα αεροσκάφος επιτρέπεται να κυκλοφορεί μόνο αν -

(α) είναι εφοδιασμένο με έγκυρο πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας, το οποίο εκδόθηκε, παρατάθηκε, ανανεώθηκε, επικυρώθηκε ή αναγνωρίσθηκε κατά τον νόμο της χώρας στην οποία το αεροσκάφος αυτό είναι νηολογημένο,

(β) συμμορφώνεται με τους όρους υπό τους οποίους το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας εκδόθηκε, παρατάθηκε, ανανεώθηκε, επικυρώθηκε ή αναγνωρίσθηκε.

2. Η πτητική ικανότητα πιστοποιείται με πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας ή της αρμόδιας υπηρεσίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλου κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή, σε άλλες περιπτώσεις, με πιστοποιητικό του οποίου αναγνωρίζεται η ισχύς βάσει του ισχύοντος στην Δημοκρατία δικαίου, κατά την διάκριση της αρμοδίας αρχής της Δημοκρατίας.

3. Η διαδικασία εκδόσεως, ανακλήσεως, αναστολής και ανανεώσεως, καθώς και το περιεχόμενο και ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας ορίζονται –

(α) σε κανονισμούς,

(β) στις σχετικές διατάξεις των Παραρτημάτων 6 και 8 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944,

(γ) στις σχετικές διατάξεις των κανονισμών των Συνδυασμένων Αρχών Πολίτικης Αεροπορίας που ισχύουν δυνάμει του άρθρου 261.

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις, προβλεπόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 3, να επιτρέπει προσωρινά σε αεροσκάφος, στο οποίο έχει χορηγηθεί από μηχανικό συντηρήσεως αεροσκαφών πιστοποιητικό καταλληλότητας για πτήση, να κυκλοφορεί χωρίς να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας.

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, η πτητική ικανότητα οποιουδήποτε αεροσκάφους, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, πιστοποιείται ή εγκρίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.