Νομική ικανότητα πωλητή συστημάτων

Ο πωλητής συστημάτων είναι ικανός, για δικό του λογαριασμό, ως ενότητα χωριστή από τον μητρικό αερομεταφορέα, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις, να συνάπτει συμβάσεις, μεταξύ άλλων, με άλλους μητρικούς αερομεταφορείς, συμμέτοχους αερομεταφορείς και συνδρομητές και να επιχειρεί άλλες δικαιοπραξίες, καθώς και να ενάγει και να ενάγεται.