Διαδικασία κατανομής χρονοθυρίδων

1.Κατά την κατανομή χρονοθυρίδων ακολουθείται η έξης διαδικασία:

(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 62 (αποταμίευμα χρονοθυρίδων) παράγραφος 3, μια χρονοθυρίδα που χρησιμοποιήθηκε από ένα αερομεταφορέα υστέρα από έγκριση του συντονιστή παραχωρεί στον αερομεταφορέα αυτόν δικαίωμα στην ίδια χρονοθυρίδα για την επομένη αντίστοιχη περίοδο προγραμματισμού δρομολογίων (ιστορικές χρονοθυρίδες).

(β) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των αερομεταφορέων για κατανομή χρονοθυρίδων, ικανοποιούνται τα εμπορικά αεροπορικά δρομολόγια και ιδίως τα τακτικά δρομολόγια και τα προγραμματισμένα έκτακτα δρομολόγια.

(γ) Ο συντονιστής λαμβάνει επίσης υπ’ όψη τους συμπληρωματικούς κανόνες προτεραιότητας τους οποίους έχουν καθορίσει οι αερομεταφορείς και, εφόσον είναι δυνατόν, συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές οι όποιες εκδίδονται από την επιτροπή συντονισμού και λαμβάνουν υπ’ όψη τις τοπικές συνθήκες, υπό τον όρο ότι οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο.

2. Αν αίτημα για κατανομή χρονοθυρίδων δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, ο συντονιστής ανακοινώνει στον αιτούντα αερομεταφορέα τους σχετικούς λόγους κα υποδεικνύει την πλησιέστερη υπαλλακτική χρονοθυρίδα.

3. Ο συντονιστής προσπαθεί πάντοτε να ικανοποιεί ad hoc αιτήματα για κατανομή χρονοθυρίδων για κάθε κατηγορία αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της γενικής αεροπορίας. Για τον σκοπό αυτόν μπορούν να χρησιμοποιούνται οι χρονοθυρίδες που είναι διαθέσιμες στο αποταμίευμα του άρθρου 62 (αποταμίευμα χρονοθυρίδων), άλλα δεν έχουν ακόμη κατανεμηθεί, καθώς και χρονοθυρίδες που αποδεσμεύονται την τελευταία στιγμή.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 54 (νομικό καθεστώς της χρονοθυρίδας) παράγραφος 1, οι χρονοθυρίδες μπορούν να ανταλλάσσονται ελευθέρα μεταξύ αερομεταφορέων ή να μεταβιβάζονται από ένα αερομεταφορέα σε άλλο, από ένα αεροπορικό δρομολόγιο η τύπο αεροπορικής υπηρεσίας σε άλλο, με αμοιβαία συμφωνία η ως αποτέλεσμα ολικής η μερικής εξαγοράς ή μονομερώς. Κάθε τέτοια ανταλλαγή ή μεταφορά πρεπει να ειναι διαφανης.

5. Χρονοθυρίδες παραχωρηθείσες σε νεοεισερχομένους αερομεταφορείς, οι οποίοι εκτελούν δρομολόγια μεταξύ αερολιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, δεν μπορούν να ανταλλαγούν ή να μεταβιβασθούν κατά την παράγραφο 4 για την διάρκεια δύο περιόδων προγραμματισμού δρομολογίων.

6. Η επιτροπή συντονισμού μπορεί, υστέρα από διαβουλεύσεις με τους αερομεταφορείς, τους συντονιστές και τις διευθύνσεις αερολιμένων, να καθορίζει ενδεικτικούς κανόνες για τα αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους συντονιστές για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των άρθρων 56 (συντονιστής) και 59 (πληροφόρηση του συντονιστή).

7. Παράπονα για την κατανομή χρονοθυρίδων εξετάζονται από την επιτροπή συντονισμού, η όποια μπορεί να προτείνει στον συντονιστή δυνατότητες επιλύσεως των προβλημάτων.

8. Αν μετά την εξέταση αύτη από την επιτροπή συντονισμού τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προκαλέσει την διαμεσολάβηση μιας αντιπροσωπευτικής οργανώσεως των αερομεταφορέων ή την διαμεσολάβηση άλλου τρίτου.