Ελεύθερη συμφωνία

Οι ναύλοι ναυλωμένων πτήσεων, οι τιμές θέσεων και τα κόμιστρα φορτίου, τα οποία χρεώνουν οι Κυπριακοί και οι κοινοτικοί αερομεταφορείς, καθώς και οι αερομεταφορείς του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, ορίζονται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της συμβάσεως μεταφοράς.