Κανόνες αερομεταφορών

1. Ο αερομεταφορέας οφείλει να προβλέπει κανόνες τους οποίους ακολουθεί κατά την επιβίβαση στην περίπτωση υπερκρατημένη πτήσεως. Κοινοποιεί τους κανόνες αυτούς και κάθε τροποποίηση τους στην αρμόδια αρχή. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν ένα μήνα μετά την κοινοποίηση τους.

2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι στην διάθεση του κοινού στα πρακτορεία και τις θυρίδες ελέγχου εισιτήριων του αερομεταφορέα.

3. Ο αερομεταφορέας, πριν αρνηθεί την επιβίβαση σε επιβάτη, είναι υποχρεωμένος να αναζητεί εθελοντές επιβάτες που είναι διατεθειμένοι να μην επιβιβασθούν, έναντι τουλάχιστον της κατά το άρθρο 140 (αποζημίωση επί αρνήσεως επιβιβάσεως) αποζημιώσεως.

4. Ο αερομεταφορέας λαμβάνει υπ’ όψη το συμφέρον των επιβατών, οι οποίοι για θεμιτούς λόγους πρέπει να επιβιβάζονται κατά προτεραιότητα, όπως σοβαρά ασθενείς ή ανάπηροι, υπερήλικες, μητέρες με παιδιά μέχρι δώδεκα ετών ή παιδιά χωρίς συνοδό.

5. Ο αερομεταφορέας οφείλει να επιτρέπει την επιβίβαση σε αναβαθμισμένη θέση του αεροσκάφους, εφόσον υπάρχει χώρος, πριν κηρύξει μια πτήση ως υπερκρατημένη και αρνηθεί την επιβίβαση σε επιβάτη.