Συντονιστής

1. Ο Υπουργός ορίζει ως συντονιστή του αερολιμένα, ο όποιος έχει χαρακτηρισθεί συντονισμένος ή πλήρως συντονισμένος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με διεξοδικές γνώσεις συντονισμού του προγραμματισμού δρομολογίων των αερομεταφορέων, ύστερα από διαβουλεύσεις με τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν συστηματικά τον αερολιμένα αυτόν, τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους και την διεύθυνση του αερολιμένα. Μπορεί να ορισθεί ο ίδιος συντονιστής για περισσότερους από ένα αερολιμένες.

2. Ο συντονιστής ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού με ουδέτερο, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο.

3. Η αρμόδια αρχή ελέγχει αν ο συντονιστής εκτελεί τα κατά τον νόμο αυτόν καθήκοντα του με ανεξάρτητο τρόπο και υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση στο Υπουργό.

4. Ο συντονιστής συμμετέχει στις διεθνείς διασκέψεις των αερομεταφορέων για τον προγραμματισμό των δρομολογίων, εφόσον αυτές επιτρέπονται από τον νόμο.

5. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για την κατανομή χρονοθυρίδων.

6. Ο συντονιστής παρακολουθεί την χρησιμοποίηση των χρονοθυρίδων.

7. Κατά την κατανομή χρονοθυριδων ο συντονιστής, αν του ζητηθεί και μέσα σε εύλογη προθεσμία, θέτει στην διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών προς εξέταση τις εξής πληροφορίες:

(α) τις κατά το άρθρο 60 (διαδικασία κατανομής χρονοθυρίδων) παράγραφος 1 στοιχειό (α) ιστορικές χρονοθυρίδες, ανά αεροπορική εταιρία, κατά χρονολογική σειρά, για όλους τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν τον εν λόγω αερολιμένα,

(β) τις ζητηθείσες χρονοθυρίδες (αρχική αίτηση) ανά αεροπορική εταιρία, κατά χρονολογική σειρά, για όλους τους αερομεταφορείς,

(γ) όλες τις κατανεμηθείσες χρονοθυρίδες και εκκρεμείς αιτήσεις για κατανομή χρονοθυρίδων, αναφερόμενες ατομικά με χρονολογική τάξη, ανά αεροπορική εταιρία, για όλους τους αερομεταφορείς,

(δ) τις υπόλοιπες χρονοθυρίδες,

(ε) πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την κατανομή.

8. Οι πληροφορίες της παραγράφου 7 ανακοινώνονται το αργότερο κατά τον χρόνο των οικείων διασκέψεων προγραμματισμού δρομολογίων και, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την διάρκειά τους και στην συνέχεια.