Αναστολή και ανάκληση άδειας

1. Η κατά το άρθρο 20 (αδεία χειριστή αεροσκάφους) αδεία χειριστή αεροσκάφους, ο οποίος διαπράττει βαρειές ή επανειλημμένες παραβάσεις των καθηκόντων του, τα οποία προβλέπονται στον παρόντα νομό και ιδίως στο άρθρο 19 (δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους) παράγραφος 4, το άρθρο 29 (καθήκοντα), το άρθρο 190 (υποχρέωση μειώσεως της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος), το άρθρο 215 (υποχρέωση αναγγελίας) παράγραφος 1, ή ο οποίος καταχράται βαρέως ή επανειλημμένως τις κατά τον παρόντα Νόμο και ιδίως το άρθρο 30 (εξουσίες) εξουσίες του, μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται. Τα άρθρα 19 (δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους) και 20 (άδεια χειριστή αεροσκάφους) και 117 (αναστολή και ανάκληση αδείας) δεν θίγονται.

2. Η κατά το άρθρο 25 (άδεια εκπαιδευτή χειρίστων) άδεια εκπαιδευτή χειρίστων, ο οποίος διαπράττει βαρείες ή επανειλημμένες παραβάσεις των κατά τον παρόντα Νομό και ιδίως το άρθρο 25 καθηκόντων του, μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται. Το άρθρο 25 (άδεια εκπαιδευτή χειρίστων) δεν θίγεται.

3. Η κατά το άρθρο 33 (άδεια αεροδρόμιου) άδεια αεροδρόμιου μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, αν ο εκμεταλλευόμενος αυτό διαπράττει βαρείες ή επανειλημμένες παραβάσεις των κατά τον παρόντα Νόμο και ιδίως τα άρθρα 33 (άδεια αεροδρόμιου) και 35 (τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων), το δέκατο τρίτο κεφάλαιο (δικαιώματα και υποχρεώσεις διευθύνσεων αεροδρόμιου), το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο (κυκλοφορία εντός και υπεράνω αεροδρομίου), και το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο (προσγείωση και απογείωση), καθώς και το άρθρο 190 (υποχρέωση μειώσεως της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος) υποχρεώσεων του. Το άρθρο 33 (άδεια αεροδρομίου) παράγραφος 12, το άρθρο 34 (ρήτρα δημόσιου συμφέροντος), το άρθρο 35 (τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων) παράγραφος 5 και το άρθρο 190 (υποχρέωση μειώσεως της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος) δεν θίγονται.

4. Η κατά το άρθρο 112 (άδεια εκμεταλλεύσεως) άδεια αερομεταφορέα μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, αν ο αερομεταφορέας διαπράττει βαρείες ή επανειλημμένες παραβάσεις των υποχρεώσεων του κατά τον παρόντα νομό και ιδίως των υποχρεώσεων του κατά τα άρθρα 113 (αντικειμενικές προϋποθέσεις άδειας εκμεταλλεύσεως), 116 (κοινοποίηση προγραμμάτων), 118 (υποβολή λογαριασμών), 121 (υποχρέωση ασφαλίσεως) και 241 (υποχρέωση ασφαλίσεως). Τα άρθρα 117 (αναστολή και ανάκληση της άδειας), και 120 (υποκειμενικές προϋποθέσεις άδειας εκμεταλλεύσεως) δεν θίγονται.

5. Η κατά το άρθρο 112 (άδεια εκμεταλλεύσεως) άδεια αερομεταφορέα μπορεί, υστέρα από αίτηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας (Eurocontrol), να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, αν ο αερομεταφορέας εξακολουθεί, παρά την επιβολή προστίμου, να μην καταβάλλει τα οφειλόμενα στο Eurocontrol τέλη. Το άρθρο 262 (τελη του Ευρωπαικου Οργανισμου για την Ασφαλεια της Αεροπλοιας, Eurocontrol) δεν θίγεται.

6. Κατά την κρίση περί της αναστολής η ανακλήσεως άδειας κατά τις παραγράφους 1 έως 5 λαμβάνεται υπ’ όψη η σοβαρότητα, διάρκεια και τυχόν υποτροπή της παραβάσεως.

7. Πριν ληφθεί η απόφαση για την αναστολή ή ανάκληση της άδειας ο παραβάτης καλείται εγγράφως σε απολογία εντός εύλογου κατά τις περιστάσεις χρόνου.

8. Αρμόδιο για την αναστολή ή ανάκληση της άδειας είναι το όργανο που εξέδωσε την άδεια.

9. Το άρθρο 250 (αξιόποινες πράξεις) παράγραφος 6 δεν θίγεται.