Πιστοποίηση θορύβου σε νέες νηολογήσεις

1. Κάθε πολιτικό ελικοφόρο αεροπλάνο με μέγιστη πιστοποιημένη μάζα κατά την απογείωση μέχρι 5.700 χιλιόγραμμων και κάθε αεριωθούμενο υποηχητικό αεροπλάνο που δεν υπάγεται σε μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στον Τόμο Ι του Παραρτήματος 16/5, κατά την έννοια του άρθρου 191 (πιστοποιητικό θορύβου), αλλά χρησιμοποιεί αεροδρόμια ευρισκόμενα εντός της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό θορύβου συμφώνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο 2 η 6 του Τόμου Ι του Παραρτήματος 16/5, κατά την έννοια του άρθρου 191 (πιστοποιητικό θορύβου), όταν εγγράφεται στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την παράγραφο 3 του άρθρου 10 (Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών), ο Υπουργός μπορεί να αποφασίζει την έγκριση έγγραφης στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ελικοφόρων αεροπλάνων, τα όποια αναφέρονται στην παράγραφο 1 και προέρχονται από άλλο κράτος, αν εξασφαλίζεται ότι τα αεροπλάνα αυτά θα λειτουργούν μόνο όντος της Δημοκρατίας ή εντός ενός άλλου συναινούντος κράτους.