Τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο

1. Ειδικά για την επιβολή τελών αερολιμένα σε εμπορικές πτήσεις, τακτικές ή μη, μεταξύ αερολιμένων ευρισκόμενων στην Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 47 (απαγόρευση διακρίσεων), 48 (συσχέτιση με κόστος), 49 (αναπροσαρμογή τελών), 50 (διαφάνεια) και 51 (διαβουλεύσεις).

2. Η επιβολή τελών στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 διέπεται από τις αρχές της αποφυγής διακρίσεων, της συσχετίσεως με το κόστος και της διαφάνειας.

3. Οι ανωτέρω αρχές εφαρμόζονται σε κάθε αερολιμένα ή σύστημα αερολιμένων που είναι ανοικτό σε εμπορική κυκλοφορία. Τα άρθρα 48 (συσχέτιση με κόστος), 49 (αναπροσαρμογή τελών), 50 (διαφάνεια) και 51 (διαβουλεύσεις) ισχύουν όμως μόνο για αερολιμένες, των οποίων η ετήσια κυκλοφορία είναι τουλάχιστον 250.000 κινήσεις επιβατών ή 25.000 τόνοι φορτίου.