Επιτρεπόμενες διακρίσεις

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 44 (ισότητα τελών) και των επόμενων άρθρων του παρόντος κεφαλαίου επιτρέπονται διακρίσεις κατά την επιβολή τελών αερολιμένα ανάλογα -

(α) με την εκτέλεση τακτικού ή μη τακτικού διεθνούς δρομολογίου,

(β) με τις απαιτούμενες διοικητικές η τελωνειακές διατυπώσεις,

(γ) με την μορφή ή/και την διάρκεια χρήσεως του αερολιμένα,

(δ) με τον τύπο, το βάρος ή/και τα λοιπά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους,

(ε) με την χρονική ζώνη του εικοσιτετράωρου όντος της οποίας γίνεται η χρήση του αερολιμένα,

(στ) με τον βαθμό θορύβου, δονήσεων και αέριων τα οποία προκαλεί το αεροσκάφος,

(ζ) με τους λοιπούς όρους και συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η χρήση.