Ισότητα τελών

Τα κατά το άρθρο 43 (γενικοί κανόνες) επιβαλλόμενα τέλη σε αεροσκάφη, νηολογημένα σε συμβαλλόμενο κράτος της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερα -

(α) προκειμένου περί αεροσκαφών που δεν εκτελούν τακτικά διεθνή δρομολόγια, από τα τέλη τα καταβλητέα από αεροσκάφη εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, που ανήκουν στην ίδια κλάση και εκτελούν όμοια δρομολόγια,

(β) προκειμένου περί αεροσκαφών που εκτελούν τακτικά διεθνή δρομολόγια, από τα τέλη τα καταβλητέα από αεροσκάφη εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, που εκτελούν όμοια δρομολόγια.